Huishoudelijk hulp Opmaat (hierna: ‘Opmaat’) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Opmaat worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.huishoudelijkehulpopmaat.nl (hierna: ‘de website’). Opmaat acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Opmaat zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Opmaat verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Opmaat, zoals bij:
– Telefonisch, mail- of WhatsAppcontact;
– Het aangaan van een overeenkomst met Opmaat met betrekking tot het verlenen van de bemiddelingsdiensten door Opmaat, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
– Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
– Het inschrijven middels de website voor de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan Opmaat verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy.

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, telefonisch of per e-mail, Whatsapp of sms persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Opmaat uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een bemiddelingsovereenkomst met Opmaat hebt gesloten, worden de door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Opmaat bemiddelt tussen particuliere schoonmakers en opdrachtgevers bij de totstandkoming van zogenoemde dienstverleningsovereenkomsten en verzorgt de administratieve en financiële afwikkeling ter zake. Indien u als opdrachtgever of schoonmaker een bemiddelingsovereenkomst met Opmaat hebt gesloten, worden de door u opgegeven persoonsgegevens gedeeld met een bij Opmaat ingeschreven schoonmaker of opdrachtgever voor zover nodig is om een eventuele dienstverleningsovereenkomst tot stand te brengen en uit te voeren. Voor schoonmakers met wie een bemiddelingsovereenkomst tot stand is gekomen, gaat Opmaat op zoek naar een opdrachtgever die aansluit bij het profiel van de schoonmaker en die woonachtig is bij de schoonmaker in de buurt. Omgekeerd gaat Opmaat op zoek naar een schoonmaker voor een opdrachtgever met wie een bemiddelingsovereenkomst tot stand is gekomen, zodra Opmaat een aanvraag heeft ontvangen van die opdrachtgever. Indien sprake is van een match tussen een schoonmaker en opdrachtgever, wordt de betreffende opdrachtgever door Opmaat aan de schoonmaker voorgesteld en doet Opmaat mededeling aan de schoonmaker welke schoonmaakwerkzaamheden bij de Opdrachtgever dienen te worden uitgevoerd. Wanneer de schoonmaker aangeeft met dit voorstel akkoord te zijn, verstuurt Opmaat de contactgegevens van de schoonmaker door aan de opdrachtgever om kennis met elkaar te maken. Indien tussen u als opdrachtgever of schoonmaker een bemiddelingsovereenkomst met een schoonmaker c.q. opdrachtgever tot stand is gekomen, keert Opmaat de vergoeding uit aan de schoonmaker voor de door de schoonmaker gewerkte uren. Daarvoor verwerkt Opmaat op verschillende momenten verschillende van uw persoonsgegevens en communiceert deze waar nodig met de opdrachtgever of schoonmaker. Dit is nodig om de bemiddelingsovereenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich op de website aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden door Opmaat uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Opmaat gesloten bemiddelingsovereenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven en de uitvoering van dienstverleningsovereenkomsten tussen u en een opdrachtgever c.q. schoonmaker ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Opmaat persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden onder meer begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Opmaat of derden. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Opmaat, om de website en e-mailvoorzieningen van Opmaat te kunnen exploiteren, de exploitant van door Opmaat gebruikte WhatsApp-software om de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken, de exploitant van de door Opmaat gebruikte cloud-software voor de opslag van data en het delen van uw persoonsgegevens voor de administratieve doeleinden van Opmaat; Opmaat maakt in dat kader gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Opmaat noodzakelijk is. Ook werkt Opmaat samen met een websitebeheerder die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens.

Opmaat slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Opmaat verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Opmaat daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Opmaat er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Opmaat zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Opmaat toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Opmaat persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Opmaat zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Opmaat vallen, evenals door Opmaat ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Opmaat de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Opmaat de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Opmaat, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Opmaat gebruikt
Opmaat gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Opmaat gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Opmaat gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten
U heeft het recht om Opmaat te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Opmaat een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Opmaat verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Opmaat slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Opmaat legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact
Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Opmaat, kunt u contact opnemen met Opmaat. Opmaat helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Opmaat of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Huishoudelijk hulp Opmaat
Roemer Visscherstraat 120
2026TX Haarlem
Telefoonnummer: 0630552633
E-mailadres: huishoudelijkhulpopmaat@gmail.com

FAQ's

Hoe boek ik een schoonmaak hulp voor aan huis?

Rechtsboven klikt u op Vind Schoonmaakhulp. Voer in de zoekmachine uw adres en huisnummer in op deze manier komen de profielen van onze geregistreerde en ervaren schoonmakers naar boven.

Waar kan ik aangeven hoeveel uur per week ik schoomaak hulp nodig heb?
Klik op het profiel van de schoonmaker u kunt nu zelf eenvoudig aangeven voor hoeveel uur u schoonmaakhulp nodig heeft en of dit éénmalig, wekelijks of twee wekelijks is.
Wat is het uurtarief van de schoonmaak hulpen via Opmaat?

U boekt zelf eenvoudig uw eigen schoonmaakster met een uurtarief van €14,75p/u (incl btw). Vanaf het moment dat u uw schoonmaakster heeft gekocht op het platform ontvangen wij en uw schoonmaakster een melding dat u hem of haar geboekt heeft.
Vanaf dit moment is de samenwerkingsovereenkomst gestart.

Hoe ontvangen de schoonmaak hulpen hun betaling?
De schoonmaak hulpen ontvangen op het bij ons bekende bankrekeningnummer rond de 27ste van de maand hun uit betaling.
Er zijn geen Schoonmaak hulpen beschikbaar in mijn omgeving wat nu?
Klikt u dan rechtsboven op Zoek Opdracht wij van Opmaat zullen binnen 5 dagen een hulp aan u voorstellen.
Wie zijn de schoonmaak hulpen op het platform van Opmaat?
De schoonmaaksters hebben een achtergrond in de thuiszorg of in de schoonmaaksector. Ook hebben we schoonmaaksters die werkzaam zijn geweest als helpende of als verzorgende in de zorg.
Wanneer vindt de eerste schoonmaak plaats?
Naar aanleiding van uw geplaatste boeking ontvangen wij en uw schoonmaakster een melding dat hij of zij geboekt is. Binnen 7 dagen dient u contact op te nemen met uw schoonmaak hulp, andersom kan natuurlijk ook!

Direct aan de slag bij jou in de buurt?